Processen som leder fram till utmärkelserna Årets Framgångskultur®, Årets Ledarskapskultur® och Årets Coachande Ledare® innefattar ett antal olika steg från nomineringarna till utdelningen av utmärkelserna.


Utmärkelseprocessen steg för steg:


  1. Inbjudningar och nomineringar

  2. Enkätundersökning genomförs och nyckeltal inhämtas

  3. Enkät resultat totalt, dvs indextal, meddelas deltagande organisationer och ledare

  4. Fördjupad analys och rapport kan beställas av deltagande organisationer och ledare

  5. Fördjupad kvalitativ studie erbjuds deltagande organisationer och ledare

  6. Genomgång av analys och rapport ute hos deltagande organisationer och ledare kan beställas

  7. Jury utser slutgiltiga vinnare och slutgiltig rankingslista

  8. Vinnare och topp 20-listan publiceras i tidningen Xxxxx, på xx.se och på framgangskulturinstitutet.se.

  9. Vinnarna får ta emot utmärkelserna under högtidliga formerNedan en mer detaljerad beskrivning av processtegen.
Nomineringar eller inbjudan att delta i forskningen som kommer ligga till grund för utmärkelserna Årets Framgångskultur®, Årets Ledarskapskultur® och Årets Coachande Ledare®.Inbjudningar kommer i samarbete med lämpliga partners ske till ett antal företag utifrån en lista framtagen utifrån förutbestämda kriterier.En Tidskrift eller  Bilaga till en tidning ser vi också som en möjlighet att för att presentera resultat och lärdomar från de undersökta organisationerna.                                                                                                                      


STEG 1:

Nomineringar till utmärkelserna Årets Framgångskultur®, Årets Ledarskapskultur® och Årets Coachande Ledare® kan DU göra utifrån att du sett eller upplever att en organisation har en speciell framgångskultur. Att en organisation har en speciellt bra ledarskapskultur, eller att du sett eller upplevt en ledare som är utmärkande för sina coachande kvalitéer. Du kan nominera ett helt företag eller organisation verksamt i Sverige, men du kan också nominera ett geografisk kontor eller en fabrik inom en större organisation i Sverige.

Nomineringar lämnas in till mailadressen: info@framgangskulturinstitutet.se eller mail:
Gratis genomförande av enkäten OPI, Organisations Prestations Index eller vår egen 360-ledarenkät erbjuds de nominerade organisationerna och ledarna. Dessa underrättas om nomineringen och vad den innebär i form av att deltagande. I nomineringar till Årets Framgångskultur® behöver forskarna också få ta del av ett antal nyckeltal för analys mot enkät resultatet. Nyckeltal av speciellt intresse i blått är:
Resultat från genomförd kundnöjdhetsundersökning är som synes också av intresse (om inte en sådan undersökning genomförts kan vi hjälpa till med det). Den kombinerade analysen av enkäten och nyckeltalen gör rapporten speciellt värdefull för er. Enkäten genomförs och nyckeltal inlämnas efter överenskommelse.


           


Resultatet av enkäterna meddelas organisationen/ledare, samt hur de ligger till i på OPI-rankinglistan i jämförelse med andra i detta läge ej namngivna organisationer/ledare.


                                                       


STEG 2:

Mot ersättning genomför vi en fördjupad analys av enkätresultaten i jämförelse med nyckeltal som vi sammanställer i en utförlig rapport. Om möjligt analyserar vi också enkätresultat och nyckeltal mot resultat från av er genomförd kundnöjdhetsundersökning (vi kan även genomföra en kundundersökning åt er mot ersättning). Ersättning för fördjupad analys och rapport motiveras av att det kräver stora resurser utöver att räkna fram indextalet eller OPI resultatet som ligger till grund för den inledande OPI-rankingplaceringen.


                                                                                   


En fördjupad kvalitativ forskningsstudie bestående av observationer och möjliga intervjuer, samt kompletterande enkäter erbjuds deltagande organisationer och ledare inför slutbedömningen. Detta är speciellt viktigt för topp-tjugo organisationerna för att forskare och jury skall få en helt rättvisande bild av de undersökta kulturerna. Metoder som TANKESTILSANALYS®, 360-ledarskapsanalys och LOP™ (Ledarskaps Observations Protokoll) används i denna fas. Där det är möjligt kommer vi att kombinera våra studier för att utse Årets Framgångskultur®, Årets Ledarskapskultur® och Årets Coachande Ledare®. I de fall där det inte går kommer vi genomföra studier specifikt för att titta mer på vissa ledarskapskulturer och möjliga kandidater till Årets Coachande Ledare®. Här kan också 360-intervjuer komma att användas för att komplettera 360-enkäterna. Topp-tjugo kandidaterna kan komma att erbjudas dessa undersökningar utan kostnad, medan andra intresserade organisationer kan beställa dessa.


                                                                                                         
            


Mot ersättning kommer vi ut och går igenom resultaten av genomförda undersökningar hos er. För ledningsgruppen, delar av eller hela organisationen, endast för genomgång av ert resultat eller i samband med er egen kick-off eller konferens.


                                                                                                                       


STEG 3:

En jury utser de slutgiltiga vinnarna med utgångspunkt i de resultat som en analys av de samlade forskningsresultaten grundade på enkäter, nyckeltal och den kvalitativa forskningen. En slutgiltig rankinglista för Årets Framgångskultur®, Årets Ledarskapskultur® och Årets Coachande Ledare® tas fram och deltagande organisationer och ledare får veta sin slutgiltiga rankning.


                                                                                                                                                                     


I samarbete med XXX presenteras rankinglistorna i tidningen Xxxx Yyyy, på deras hemsida xxxxxxx.se och här.


                                                                                                                                                                             


Vinnarna kommer att inbjudas att mottaga sina utmärkelser Årets Framgångskultur®, Årets Ledarskapskultur® och Årets Coachande Ledare® under högtidliga former på xxxxxx den xxxx (i mm 2015). Detta sker i samband med seminarier och presentationer av ledare från framgånsgrika deltagande organisationskulturer och ledarskapskulturer.


                                                                                                                                                                                     

STEG 4:

Forskningsrapporter för ytterligare lärande:

Undersökningarna och analyser kommer i efterhand analyseras i ytterligare ett steg för att jämföra resultat mellan olika organisationer. Syftet är att söka lära mer om vad som skiljer de bästa från de som inte lyckats lika bra, och även för att upptäcka olika mönster. Mönster som visar på gemensamma utmaningar, hinder och möjligheter mellan deltagande organisationer och ledare. En forskningsrapport kommer produceras där denna meta-analys presenteras för att ge tillgång till den samlade kunskap och erfarenhet som kommer ur de genomförda undersökningarna och analyserna.


Vetenskapliga rapporter:

En eller flera vetenskapliga rapporter kommer också att skrivas för publikation i EMCC:s International Journal of Mentoring and Coaching (EMCC, European Mentoring and Coaching Council är Europas ledande branschorganisation för coaching och mentorskap), samt andra lämpliga vetenskapliga skrifter.


Seminarier och workshops:

Intresserade kan givetvis också beställa seminarier och workshops relaterade till vad vi lär oss genom de undersökningar som ligger till grund för utmärkelserna Årets Framgångskultur®, Årets Ledarskapskultur® och Årets Coachande Ledare®. Redan nu kan intresserade beställa seminarier, workshops och hela utbildningsprogram i coaching och coachande ledarskap baserad på forskning vi bedrivit sedan 2001.


+ Vad får deltagande organisationer och ledare mer ut av att delta i den forskning som ligger till grund för utmärkelserna?


Ökad medvetenhet:

Organisationer och ledare får hjälp att nå en ökad medvetenhet om kulturella styrkor och svagheter, samt att ledare givetvis får hjälp att nå en ökad medvetenhet om styrkor och svagheter i det ledarskap som praktiseras.


Lärande:

Analysrapporten kommer förutom att ta upp vad som redan fungerar bra, även se över potentiella förbättringsförslag relaterade till organisationskulturen och ledarskapet.

När vi genomför en resultatgenomgång ute hos deltagande organisationer ligger fokus på att lära från den analys som genomförts och att få ut så mycket matnyttigt som möjligt för organisationen att lära av ur rapporten. Syftet med det är att stödja fortsatt utveckling i organisationen direkt kopplat till möjliga åtgärder att ta upp i en möjlig handlingsplan.


Varumärkes stärkande:

Utmärkelsen kommer förutom att vinnarna får en stor pokal och äran, att hjälpa de organisationer, ledarskapskulturer och coachande ledare som hamnar på topp 20-listan att förstärka sina varumärken. Både mot kunder och anställda med potentialen att öka lojaliteten och skapa ökat intresse från potentiellt viktiga och intressanta nya medarbetare. Goda resultat kan därmed bidra i organisationers och ledares arbete med talent management och talent branding.


Genom att lyfta fram framgångsrika affärs-, organisationskulturer, ledarskapskulturer och ledare hoppas vi bidra till att sprida goda förebilder för andra organisationer och ledare att kunna inspireras av. Vi hoppas de goda exempel som kommer att kunna förmedlas skall bidra till en positiv utveckling i fler företag och organisationer, till nytta för både ägare, ledare och anställda.

 

Utmärkelseprocessen