Årets Framgångskultur®

Utdelningen av priset:

Årets Framgångskultur -

är ett sätt att ge erkännande till välutvecklade framgångskulturer

och sprida kunskap om dessa till

andra organisationer och ledare.

Årets Framgångskultur®

Organisationer där tydliga effektiva ledarbeteenden utvecklats har visat sig nå större framgång än andra organisationer. I en fallstudie kunde vi påvisa att en organisation på ett år ökade sin produktivitet med närmre 20% samtidigt som sjuktalen halverades (från 9 - 4,5%) och personalomsättningen minskade betydligt (från ca 30 - 6%). Vad var det värt? Redan år ett ca 65 miljoner kronor.


VI definierar Årets Framgångskultur som en organisationskultur som lyckats uppnå sina mål, där målen berör flera områden och dessa är i tillräcklig balans.


Det innebär:


Att mål för medarbetartillfredsställelse är formulerade och uppfyllda. Att internkommunikationen fungerar väl och kan betecknas som transparent. Mål och vision är kommunicerade så att ‘alla’ känner till dessa väl och motivationen att nå dessa är hög. Att kompetensen är hög och kontinuerligt utvecklas.


Att ledarskapet inom organisationen är väl utvecklat och medarbetarna känner stor tillit till organisationens ledare.


Att målen för kundnöjdhet är tydliga och dokumenterade och att kundnöjdheten är hög.


Att det finns väl definierade mål för de interna processerna, att dessa fungerar väl och att resurser fördelas effektivt/jämnt inom organisationen.


Att organisationen uppnått sina ekonomiska mål och i jämförelse med andra organisationer gör ett gott resultat.


Resultat i OPI-enkäten ligger till grund för utmärkelsen:

Årets Framgångskultur®

Framgångskultur Institutet har utvecklat OPI, Organisations Prestations Index, och de forskningsinstrument som används i de fördjupade kvalitativa studier som genomförs för att slutgiltigt utse vinnare av utmärkelsen

Årets Framgångskultur®.

Enkätresultatet analyseras också mot ett antal nyckeltal; antal anställda, könsfördelning, omsättning, vinst, sjuktal och personalomsättning, samt resultat från kundnöjdhetsundersökning.

I de kvalitativa studierna använder vi bl.a. vid observationer LOP™, Ledarskaps Observations Portokoll och TANKESTILSANALYS®.

För mer information om den process som leder fram till den slutgiltiga rankinglistan och utgivandet av utmärkelsen Årets Framgångskultur® klicka här.

Framgångskultur - den andra sidan...

I en Framgångskultur går det samtidigt att iaktta att chefer och medarbetare följer ett antal grundantagan-den, eller att en tankestil som stödjer goda prestationer har utvecklats.


Det innebär bland annat:


Att medarbetarna är kreativa, tar initiativ och ansvar för sina arbetsuppgifter, det de levererar och bidrar till utvecklingen av organisationen och dess produkter/service. Dvs att ett medarbetarskap utvecklats.


Att ledarna skapar delaktighet och bemyndigar medarbetarna byggt på tillit till dessas kompetens och förmåga.


Att nöjda medarbetare är en förutsättning för att de skall göra ett bra jobb och få kunderna lika nöjda.


Att idéer och förbättringsförslag för hur metoder och processer kan utvecklas hörsammas och tas tillvara systematiskt.


Att resultatet ses som en bonus av att man gör ’rätt saker’ på ‘rätt sätt’. I en undersökt organisation uttrycker man det som att ‘får vi till metoderna, då kommer resultatet av sig själv’.